Protectia datelor

GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal Centrul Medical Mediplus/Prolife, cu sediul in Str. Preot Toma Georgescu, Nr. 30, Targoviste, Dambovita, Romania, inregistrata la
Registrul Comertului cu J15/961/2003 si CUI 15930818, in calitate de Operator de date cu caracter personal prin natura activitatii desfasurate,
va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu legislatia in domeniu, precum si in conformitate cu prevederile
prezentei note de informare. Pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare a datelor cu caracter personal cu care operam in relatia cu clientii nostri,
am numit un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail: contact@centrulmedicalmediplus.ro Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Datele personale prelucrate sunt cele comunicate de dumneavoastra: nume, prenume, domiciliul, seria si numarul actului de identitate,
codul numeric personal, seria si numarul cardului de sanatate, semnatura, adresa de e-mail, numarul de telefon si orice alte date cu
caracter personal necesare indeplinirii actului medical. Datele Personale vor fi prelucrate prin intermediul unor metode manuale, cat si prin intermediul mijloacelor informatice. Scopurile pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate sunt urmatoarele: – Prestarea de servicii medicale – Completarea fiselor de programare/consultatie/procedura – Facturarea serviciilor prestate – Comunicare comerciala si in scop de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in baza temeiului juridic: – Contractul incheiat – Respectarea obligatiilor legale – Consimtamant liber exprimat. Refuzul clientilor de a transmite datele cu caracter personal si de a permite prelucrarea acestora conduce la imposibilitatea prestarii
serviciilor medicale. Lipsa consimtamantului dumneavostra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scop comercial si de marketing,
nu va avea nici o consecinta asupra incheierii si executarii actului medical.
Clientul are dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, insa retragerea consimtamantului
nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate de Operator, vor fi dezvaluite in scopurile amintite mai sus, urmatorilor destinatari: – Angajati si colaboratori ai companiei noastre. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal va respecta principiile necesitatii si proportionalitatii, si va cuprinde atingerea
scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate. La data incetarii relatiei de colaborare, sau la expirarea termenului legal de pastrare in materie fiscal si contabila, datele vor fi sterse. Drepturile persoanelor vizate Referitor la datele cu caracter personal comunicate, conform GDPR aveti dreptul: – Sa aveti acces la datele dumneavoastra si sa solicitati o copie – Sa solicitati rectificarea si stergerea datelor – Sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor – Sa va opuneti prelucrarii datelor – Sa va retrageti oricand consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop comercial
sau de marketing.
Pentru informatii suplimentare cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor,
la adresa de e-mail: contact@centrulmedicalmediplus.ro In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca Regulamentul, puteti depune o plangere
la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.